پکیج آزمون های ویژه والدین

بسته آزمون های ویژه والدین ، به بررسی سبک والدینی ، سبک تربیتی ، تیپ شناسی شخصیتی ، بررسی نقاط ضعف و قوت تربیتی ، ارزشهای تربیتی و موارد بسیار زیاد دیگری می پردازد که به این ترتیب می توانیم در آیینه این بسته از صحت عملکرد تربیتی و والدینی خود حصول اطمینان کنیم . این بسته نیاز ضروری والدین در قرن بیست و یکم است . بسته ویژه ی پدران  از بسته ویژه مادران جدا است .

282,000 ریال – خرید